سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
سازمان تبلیغات 
پژوهشگر 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
نهاد رهبری 
پژوهشگر 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
موسسه نشر و تنظیم آثار امام  
مدیریت ستاد آثار موضوعی 
 
 
اجرائی 
همکاری 
موسسه نشر و تنظیم آثار امام  
مدیریت گروه سیاسی 
 
 
اجرائی 
همکاری 
موسسه نشر و تنظیم آثار امام  
مدیریت گروه اجتماعی 
 
 
اجرائی 
همکاری 
موسسه نشر و تنظیم آثار امام  
مدیریت تحقیقات 
 
 
اجرائی 
همکاری 
موسسه نشر و تنظیم آثار امام  
مدیریت دبیرخانه همایش 
 
 
اجرائی 
تدریس 
دانشگاه آزاد تهران 
مدرس 
 
 
----- 
تدریس 
حوزه شاه آبادی 
مدرس 
 
 
----- 
تدریس 
دانشگاه علوم پزشکی  
مدرس 
 
 
----- 
تدریس 
دانشگاه شهيد رجائی 
مدرس 
 
 
-----